Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Yeppa

 

 1. Informacja o Firmie

Sklep internetowy działający pod adresem: www.yeppa.pl, prowadzony jest przez: Joanna Oskroba pos nazwą YEPPA z siedzibą przy ul. Starobielawska 1a, 54-061 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców REGON 384456981, NIP 8941317130

 

 1. Słowniczek pojęć:
  Sklep internetowy - prowadzony przez Joanna Oskroba sklep internetowy działający pod adresem: www.yeppa.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu, zwany dalej sklepem internetowym.

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od handlu. 

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim sklep internetowy skompletuje zamówienie i przekaże 
je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy lub przekaże zamówienie 
do realizacji do sklepu firmowego.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto klienta sklepie internetowym, dokonująca zakupów w tymże sklepie i/lub sklepie detalicznym

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień w sklepie internetowym, historię zamówień oraz inne indywidualne ustawienia Klienta;

Przelew tradycyjny - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe bądź stacjonarne lub na poczcie, bądź w sklepie stacjonarnym.

Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;

Opłata za pobraniem – opłata dokonywana przez Klienta u kuriera, który dostarcza Klientowi zamówiony towar.

 

 1. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez Klientów sklepu internetowego są przetwarzane przez Yeppa – Joanna Oskroba, wpisaną do rejestru przedsiębiorców REGON 384456981, NIP 8941317130. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu: realizacji umowy, jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep Internetowy.

Klient ma m. in. prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. 

Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

 1. Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 

 1. Zamówienia

Sklep internetowy umożliwia Klientom: 

- składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.yeppa.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość,

- uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.

 

Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie sklepu internetowego kierowane przez Firmę do odbiorców i potencjalnych klientów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać - poprzez system zamówień udostępniony przez sklep internetowy - wyboru zamawianych towarów lub usług, wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiony dowód zakupu, wyboru sposobu płatności.

W przypadku sprzedaży towarów objętych promocją ich ilość jest ograniczona. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie sklepu internetowego lub u jego dostawców.

W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie lub u dostawców sklepu internetowego lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, sklep zawiadomi niezwłocznie o tym fakcie Klienta i ustali z Klientem satysfakcjonujące rozwiązanie, łącznie z możliwością zwrotu wpłaconych na konto Spółki kwot pieniężnych.

Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o przyjęciu zamówienia, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew - przedpłata lub płatność elektroniczną za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.

W wypadku braku odbioru towarów zamówionych z odbiorem osobistym w terminie 7 dni liczonych od dnia przesłania wiadomości o towarze gotowym do odebrania, zamówienie Klienta zostanie anulowane. W razie wcześniejszej zapłaty za takie zamówienie, zapłata zostanie zwrócona Klientowi przy użyciu takich samych sposobów płatności , jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Klient zostanie poinformowany w drodze wiadomości e-mail o anulowaniu zamówienia.

 

 1. Płatności i zwrot należności.

Płatności za zakupiony w sklepie internetowym towar realizowane są poprzez jedną z wybranych przez Klienta w momencie zamawiania towaru form płatności: 

- przelew tradycyjny

- przelew elektroniczny

Sprzedawca może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących sklep internetowy do zwrotu należności płaconych przez Klienta na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 7 dni roboczych.

Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże sklepowi internetowemu wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.

Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 

 1. Dostawa

Towar zamówiony w sklepie internetowym dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

Na czas otrzymania przesyłki składa się: 

- czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki),

- czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

Wraz z towarem wydawany jest dokument zakupu - paragon. W przypadku braku paragonu, należy zgłosić takie zdarzenie Sprzedawcy, w celu uzupełnienia braków.

 

Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Spółka zaleca sporządzić protokół szkodowy.

 

 1. Zwrot towaru przez konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej na Koncie Klienta lub za pośrednictwem pracownika sklepu internetowego realizującego zamówienie. 

Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą, m. in.: 

- świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą

- świadczenia które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

- rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego.

 

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia ust. 3, umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.

Na życzenie klienta istnieje możliwość wydania klientowi towarów zastępczych 
po wcześniejszym uzgodnieniu tego z sprzedawcą.

 

 1. Procedura reklamacji towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego Yeppa

Sklep internetowy niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. 

Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.

W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) sklep internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa sklep internetowy (do wysokości kosztów przesyłki ekonomicznej). 

Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego znajdującego się w zakładce „Reklamacje” sklepu internetowego. Po wypełnieniu formularza reklamacyjnego Sprzedawca nada numer reklamacji .

Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego na stronie formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której załączniku znajdować się będzie informacja o przyjęciu reklamacji.
Informację o numerze reklamacji należy umieścić na liście przewozowym w polu "UWAGI", lub w widocznym miejscu na przesyłce.

Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu.

Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego produktu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową.

Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. 

Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży (dowód zakupu) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). 

Gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem 1 roku od daty wydania rzeczy używanej.

 

 1. Postanowienia końcowe

Firma ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony internetowej zgodnie z obowiązującym prawem. 

Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej sklepu.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia.

Regulamin sklepu internetowego nie ogranicza praw klientów wynikających z aktualnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01/10/2019 roku.

 

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl