Reklamacje i zwroty

Procedura reklamacji i zwrotów towarów zakupionych za pośrednictwem sklepu internetowego Yeppa 

Sklep internetowy niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania. Uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub spowodowane przez inne czynniki mające charakter użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nie będą uwzględniane.

W przypadku uznania reklamacji, zwrócimy koszty przysłania do nas reklamowanego towaru, do wysokości opłaty za wysyłkę, jaką zapłacił klient przy składaniu zamówienia (nie więcej niż 15 zł).

W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) sklep internetowy zwróci Klientowi równowartość ceny towaru.

Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa sklep internetowy (do wysokości kosztów przesyłki ekonomicznej).

Odesłanie towaru w ramach reklamacji jest konieczne, należy również wypełnić formularz zgłoszenia reklamacyjnego znajdującego się w zakładce „POMOC - formularz reklamacji” sklepu internetowego, na dole strony. 

Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza, Klient otrzyma wiadomość mailową, w której załączniku znajdować się będzie informacja o przyjęciu lub odrzuceniu reklamacji.

Do odesłanego towaru proszę dołączyć oryginał zgłoszenia reklamacyjnego.

Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do Sprzedawcy. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.

Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego produktu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.

Nie przyjmujemy reklamacji po raz drugi, na ten sam towar. 

Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży (dowód zakupu).  

Adres do odesłania reklamowanego towaru: Yeppa, ul Starobielawska 1a, 54-061 Wrocław

 

Zwrot towaru przez konsumenta - odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy (jest nim potwierdzenie o doręczeniu), a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia (data zamówienia). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu, przed jego upływem.

W celu identyfikacji zwracanego towaru wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej na koncie Klienta lub za pośrednictwem pracownika sklepu internetowego realizującego zamówienie. 

Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał łącznie z gadżetami / gratisami. Sprzedawca nie pokrywa kosztu zwrotu towaru. 

Na życzenie klienta istnieje możliwość wydania klientowi towarów zastępczych po wcześniejszym uzgodnieniu tego ze sprzedawcą.

Adres do dokonania zwrotu:

Yeppa, ul Starobielawska 1a, 54-061 Wrocław

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl